Husordensregler

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 23.10.2008

Styregodkjent tillegg § 8 dyrehold den 14.01.2019

§ 1. FORMÅL

Husordensreglene skal sikre trivsel og trygghet for beboerne i borettslaget, og skape et godt bo- og arbeidsmiljø.

For garasjeanlegget gjelder egne regler.

§ 2. GENERELT

Andelseierne plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene, og sørge for at reglene blir gjort kjent for alle som gis adgang til leiligheten.

Andelseier kan bli erstatningspliktig for enhver skade/kostnad som skyldes overtredelse av husordensreglene.

Utover det som er spesifisert i husordensreglene gjelder alminnelig folkeskikk.

§ 3. RO

Leilighetene må ikke brukes slik at de sjenerer andre. Det skal som hovedregel være ro mellom kl. 23-07.

Støyende aktivitet er ikke tillatt mellom kl. 20-08 på hverdager og kl. 20-10 i helger og på helligdager. Skal oppussing foregå utenom disse tidene, må naboer varsles i god tid. Oppussing som vil vare mer enn en uke og/eller medføre støy-/støvplager for andre i borettslaget, skal forhåndsgodkjennes av styret.

Skal man holde selskap/fest som kan være til sjenanse for andre, bør naboer varsles på forhånd. Uansett plikter man å ta hensyn til at lyden bærer godt mellom leilighetene.

Musikkøvelser som kan være til sjenanse for andre, er ikke tillatt mellom kl. 20-08 og heller ikke i helger og på helligdager.

§ 4. FELLESAREALER

Med fellesarealer menes svalganger, trapper og trapperom, kjeller samt bodområder.

Fellesarealene skal være rene og ryddige. Det er ikke tillatt å ha noe stående i fellesarealet som er til hinder for rengjøring eller ferdsel.

Vinduer, trapper og balkonger skal ikke benyttes til risting av sengeklær, tepper eller liknende.

All montering av utstyr som berører husenes fasader, slik som markiser, flaggstenger, antenner, utelamper og lignende, må forhåndsgodkjennes av styret.

Dører til garasje, kjeller og bodområder skal alltid være låst.

§ 5. SKILTING OG NØKLER

Navneskilt på postkasser bestilles hos styret. Nye andelseiere får postkasseskiltene gratis, mens ytterligere skilt eller endringer bekostes av den enkelte andelseier. Andelseier plikter å sørge for at skiltingen er korrekt. Annen skilting i gården skal forhåndsgodkjennes av styret.

Den enkelte andelseier plikter å ha kontroll på nøkler som følger leiligheten, herunder systemnøkler til garasje/fellesarealer, elektronisk garasjeportåpner og postkassenøkler.

Andelseier kan bli erstatningspliktig ved tap av disse.

Kun styret har myndighet til å bestille nye eksemplarer.

§ 6. SØPPEL

Vanlig husholdningsavfall legges i lukkede poser og plasseres i søppelcontainerne.

Papir- og kartongavfall plasseres i papircontainerne.


Følgende typer avfall skal ikke plasseres i eller rundt containerene:

  • Brannfarlig avfall og spesialavfall       (maling/kjemikalier, spraybokser, batterier m.m)
  • Elektronikk og hvitevarer                      (TV, radio, komfyr, vaskemaskin, PC m.m)
  • Møbler og interiør                                   (sittemøbler, bord, hyller, lamper, m.m)
  • Kjøretøy- og sportsrelatert avfall       (bildeler, dekk, ski, sykler m.m)
  • Byggrelatert avfall                                   (planker, gipsplater, betong , glass m.m)

Avfall som ikke kan kastes i containerene skal den enkelte andelseier selv frakte til egnet deponeringsplass.

§ 7. BALKONGER

Det er ikke tillatt å plassere gjenstander på balkongen som virker skjemmende eller er til sjenanse for naboene.

Bruk av gassgrill/elektrisk grill er tillatt, men må brukes med aktsomhet med tanke på brannfare, sjenanse m.m.  All bruk av kullgrill på balkongene er forbudt.

§ 8. DYREHOLD

Dyrehold er i alminnelighet tillatt,  så lenge dette ikke beviselig er i strid med norsk lov, til sjenanse eller trussel mot øvrige brukere av eiendommen eller mot eiendommen i seg selv.

Andelseier plikter å rydde opp dyrets etterlatenskaper på fellesområdene.

Ved gjentatte brudd på denne bestemmelsen kan styret beslutte å inndra andelseierens tillatelse til dyrehold i borettslaget.

Det er kun tillatt med 2 husdyr pr.leilighet.

Mating av fugler og ville dyr er forbudt på borettslaget eiendom.

§ 9. GANGVEIENE

Ferdsel med motorkjøretøy på gangveien skal begrenses til nødvendig syketransport, tjenestebiler, frakt av tung last o.l. Kjøring skal foregå i gangfart.

Drosjer skal normalt bestilles til og forlates på parkeringsplassene. Det er forbudt å parkere på gangveier/snuplass utover den tid som er nødvendig for av/-pålessing.

§ 10. FORESPØRSLER, FORSLAG ELLER KLAGER

Henvendelser til styret som gjelder husorden skal kun skje skriftlig. Anonyme henvendelser behandles ikke.

Informasjon fra styret vil bli gjort tilgjengelig på oppslagstavle, på borettslagets hjemmeside eller per brev når det er mest hensiktsmessig.