Hensetting av søppel utenfor søppeldunkene/containerne

18. august 2018

Vi har i den senere tid hatt mye problemer med hensetting av søppel utenfor søppelcontainerne/dunkene.
Dette er ikke ifht borettslagenes husholdsregler på fellesområder. Alle skal kaste ordinær søppel som matavfall/plast/ div annet avfall og papp/ papir avfall i de respektive dunkene. Alt annet avfall, som hageavfall/elektriske artikler/malingsspann/farlig avfall etc skal kastes på Grønnmo eller andre avfallsdeponier.
IKKE bare legges på bakken ved siden av våre containere/dunker.
Ved hensettelse av avfall utenfor henviste plasser, vil vedkommende få en 1 muntlig advarsel, skjer det igjen vil vedkommende få en skriftlig advarsel og et forelegg på faktiske utgifter som pr nå lyder på 1650,- . og ser vi ikke at problemet endrer seg, kan det faktisk få en stor konsekvens med utfall i tvangssalg/flytting.
Vi håper at alle tar i et tak og strammer seg opp ifht dette problemet, så vi slipper og sette igang disse strenge tiltakene.

Har du problemer med og få kjørt bort div avfall/søppel som ikke skal legges i våre containere/dunker, feks ikke bil, spør heller en nabo om hjelp. Eller henvend deg til styreleder i ditt borettslag, så finner dere sammen en løsning.

Vi håper alle i vårt nabolag liker og ha det ryddig og fint rundt seg,

Ser frem til et ryddigere og renere nabolag i fremtiden.

Disposal of trash/waste by the trash cans/containers

Recently, the past 6 months, we have had a lot of problems with the disposal of trash by the garbage containers/dumps.
This does not comply with the neighborhood housing laws concerning the public areas. Everyone should throw ordinary garbage such as food waste / plastic / div other waste and cardboard / paper waste in the respective dumps. Any other waste, such as garden waste / electrical equipment / paint spills / hazardous waste, etc. should be disposed of at Grønnmo or other landfill sites. NOT just laid on the ground next to our containers.
If the waste is disposed outside the designated places, he or she will receive a 1 oral warning, if it happens again, he or she will receive a written warning and a return on actual expenses which are now 1650,-, and if we do not see that the problem changes, it can actually have a big consequence with forced sale / relocation.

We hope everyone takes this seriously and tightens up on this issue, so we do not have to implement these strict measures.

If you have any problems with the transport of div waste/trash that should not be placed in our containers, e.g not a car, ask a neighbor for help. Or contact the chairman of your neighborhood to find a solution.

We hope everyone in our neighborhood likes to keep it neat and tidy around them,

Looking forward to a cleaner and tidyer neighborhood in the future.

Mvh
Styrelederne i alle borettsalgene i Skullerudbakken